Wedstrijdreglement Huis van het Nederlands Brussel

Het algemeen wedstrijdreglement is van toepassing op alle wedstrijden van het Huis van het Nederlands Brussel vzw (verder: het Huis van het Nederlands Brussel). Door deel te nemen geef je aan dat je akkoord gaat met de bepalingen ervan. Je kan het volledige reglement hier lezen.

Artikel 1 | Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op alle wedstrijden die het Huis van het Nederlands Brussel, met adres te 1000 Brussel, Philippe de Champagnestraat 23, (mee) organiseert. Per wedstrijd kunnen specifieke aanvullende deelnemingsvoorwaarden gelden. Indien één of meer specifieke deelnemingsvoorwaarden afwijken van de algemene deelnemingsvoorwaarden, hebben die specifieke deelnemingsvoorwaarden voorrang op de algemene.

Artikel 2 | Een wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon ouder dan 18, met uitzondering van:

  • de personeelsleden en de bestuurders van het Huis van het Nederlands Brussel
  • elke persoon die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt
  • de gezinsleden en de familieleden tot in de tweede graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen

Het Huis van het Nederlands Brussel kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door het Huis van het Nederlands Brussel voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

Artikel 3 | De deelnamevoorwaarden worden uiteengezet in de wedstrijd. Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen.

Artikel 4 | Indien een deelnemingsformulier dient ingevuld te worden, worden alleen volledig ingevulde deelnemingsformulieren die voor het einde van de wedstrijd ontvangen worden in aanmerking genomen.

Artikel 5 | Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen.

Artikel 6 | Tenzij uitdrukkelijk anders aangeduid bij de wedstrijd, kan elke deelnemer slechts éénmaal deelnemen. Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen houdt het Huis van het Nederlands Brussel enkel rekening met de eerst ontvangen deelname, onverminderd het recht van Huis van het Nederlands Brussel om toepassing te maken van artikel 8. Bij wedstrijden waarbij er online wordt deelgenomen, kan slechts één maal per IP-adres meegespeeld worden. De eerste deelname is hier de enige geldige.

Artikel 7 | Er wordt maximaal één prijs toegekend per adres / woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin.

Artikel 8 | In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt het Huis van het Nederlands Brussel zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/​of andere wedstrijden van het Huis van het Nederlands Brussel uit te sluiten.

Artikel 9 | Per deelnemer kan maximum één prijs per maand gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door het Huis van het Nederlands Brussel, is dan ook voor een termijn van een maand na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door het Huis van het Nederlands Brussel. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

Artikel 10 | Indien een deelnemer een reis wint, wordt die deelnemer evenals zijn gezinsleden bovendien voor een termijn van een jaar na bevestiging van het winnen van de reis uitgesloten van deelname aan iedere andere wedstrijd (mede) georganiseerd door het Huis van het Nederlands Brussel waarbij een reis kan gewonnen worden.

Artikel 11 | Het Huis van het Nederlands Brussel maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. Het Huis van het Nederlands Brussel kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.

Indien de gewonnen prijs bestaat uit vrijkaarten voor concert, film of evenement, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld. Indien een prijs verstuurd wordt, kan het Huis van het Nederlands Brussel niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of een vertraging in ontvangst. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd kan het Huis van het Nederlands Brussel eveneens niet worden aansprakelijk gesteld voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar. Ingeval de prijs door derden wordt verstuurd, kan het Huis van het Nederlands Brussel niet aansprakelijk gehouden worden voor schade, verlies of vertraging.

Een deelnemer verliest het recht op zijn prijs indien hij deze niet binnen de twee maanden na afloop van de wedstrijd opgehaald heeft.

Artikel 11 | Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname het algemene wedstrijdreglement en het eventueel specifieke wedstrijdreglement aanvaard te hebben.

Uitslagen en beslissingen van het Huis van het Nederlands Brussel en de eventuele wedstrijdjury kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook. Over de uitslag van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd. Alle bijkomende mededelingen en/​of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

Artikel 12 | Het Huis van het Nederlands Brussel kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van het Huis van het Nederlands Brussel ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. Evenzo kan het Huis van het Nederlands Brussel niet verantwoordelijk gesteld worden voor een technisch probleem of een probleem bij de postdiensten (vertraging, staking, beschadiging of verlies) waardoor niet kan worden deelgenomen.

13. De winnaars van de wedstrijd verlenen het Huis van het Nederlands Brussel de toestemming om, zonder dat deze laatsten daartoe enige vergoeding verschuldigd zijn, foto’s van hen en/​of hun winnende antwoorden te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van het Huis van het Nederlands Brussel.

14. Het Huis van het Nederlands Brussel kan ten alle tijde de deelnemingsvoorwaarden aanpassen. De oude deelnemingsvoorwaarden blijven dan wel gelden voor de op dat moment lopende wedstrijden.